Dette er FNs bærekraftsmål

wexor-tmg-26886.jpg
 
 

Visste du at verden har en felles arbeidsplan for hvordan vi skal klare å sikre en bærekraftig utvikling? Den kan ungdomsbedrifter dra nytte av! 

I dag vet vi at økonomi, sosial ulikhet og miljø er ting som påvirker hverandre mer enn vi har vært klar over tidligere. For å ikke bruke opp den eneste kloden vi har, er vi derfor nødt til å se disse tre tingene i sammenheng og finne løsninger innen forbruk og økonomi som balanserer belastningen på miljøet, og vi må finne bedre måter å fordele resursene på.

Klarer vi det, oppnår vi en bærekraftig utvikling som gjør at verden blir et bedre sted for alle mennesker som lever nå – uten at vi ødelegger for dem som kommer etter oss.  

 

Filmen er en del av undervisningsopplegget Bærekraft som er laget av UNICEF Norge

 

For å finne ut hva som skal til for å sikre denne bærekraftige utviklingen, inviterte FN land fra hele verden og over syv millioner mennesker fra det sivile samfunn til å komme med forslag til hva som bør være de viktigste prioriteringene.

Resultatet ble FNs bærekraftsmål, som er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene innen de neste femten årene.

Denne arbeidsplanen består av 17 mål og 169 delmål, ble vedtatt høsten 2015, og trådde i kraft fra 1. januar 2016. Målene erstatter FNs tusenårsmål, som hadde en frist innen utgangen av 2015. I motsetning til tusenårsmålene, som var mest beregnet på utviklingsland, gjelder bærekraftsmålene alle land – også Norge. Det betyr at politikerne må ta hensyn til målene og sørge for at de blir fulgt opp.

Men det er ikke bare politikerne som må forholde seg til målene – de er også en felles global retning for næringslivet og sivilsamfunnet. Alle som skal starte ungdomsbedrift bør derfor gjøre seg kjent med bærekraftsmålene, og implementere dem i forretningsstrategien og den daglige driften. (Legg spesielt merke til mål nummer 12, som direkte berører de aller fleste bedrifter.)

Målene er dessuten en god inspirasjonskilde for å komme opp med en bærekraftig forretningsidé!

 
 

Her er FNs 17 bærekraftsmål:

 

1. Utrydde fattigdom

767 millioner mennesker lever i dag under fattigdomsgrensa på 1,90 dollar om dagen. For å bekjempe fattigdom må den økonomiske veksten være inkluerende og fordeles jevnere blant land og befolkning. Den må skape bærekraftige jobber og gi like muligheter til alle.

 

2. Utrydde sult

793 millioner mennesker er rammet av sult, og nesten 2 milliarder opplever manglende matsikkerhet i perioder. Vi må tenke nytt rundt måten vi dyrker, fordeler og bruker maten på for å utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring og fremme bærekraftig landbruk.

 

3. God helse

En forutsetning for å oppnå bærekraftig utvikling, er at alle kan leve friske og sunne liv. En rekke sykdommer må utryddes og andre store helseutfordringer må håndteres for å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.  

 

4. God utdanning

En god utdanning er grunnlaget for å forbedre menneskers liv. Alle skal derfor ha lik tilgang til gratis utdanning av god kvalitet.

 

5. Likestilling mellom kjønnene

Likestilling er en menneskerett. Det handler om å gi begge kjønn like rettigheter og muligheter til å bestemme over eget liv. Kvinners tilgang til utdanning, helsetjenester, arbeid og juridiske rettigheter er nødvendig for å skape utvikling i et land, og derfor må vi oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling.

 

6. Rent vann og gode sanitærforhold

Hvis vi skal oppnå bærekraftig utvikling må alle ha tilgang til rent vann. Millioner av mennesker dør hvert år av sykdommer de får fordi de ikke har tilgang til rent vann og toalett. Derfor må vi sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle.

 

7. Ren energi for alle

Energi er den største bidragsyteren til klimaendringene, gjennom utslipp av CO2 og andre klimagasser. Løsningen er fornybar energi som vannkraft, vindkraft og solkraft. Vi må sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle.

 

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Rundt halvparten av verdens befolkning tjener så dårlig at de ikke kan leve av lønnen sin. Å skape økonomisk vekst og nye arbeidsplasser gjennom anstendig arbeid er en forutsetning for bærekraftig utvikling. Derfor må vi fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.  

 

9. Innovasjon og infrastruktur

Infrastruktur er en forutsetning fir økning i vekst og produktivitet, og for å forbedringer i utdannings- og helsetilbud. Teknologi og innovasjon kan bidra til å løse miljømessige utfordringer som følger utbyggingen av infrastruktur. Vi må bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon.

 

10. Mindre ulikhet

For å kunne skape en bærekraftig utvikling må vi redusere ulikheter mellom land, og innad i land. En rettferdig fordeling av ressurser er nødvendig for å redusere fattigdom og skape stabile samfunn. Dette gjelder både i inntekt og formue, og tilgang til skole, helsehjelp og muligheter.

 

11. Bærekraftige byer og samfunn

Byene står for 75 prosent av alle klimagassutslipp, og store slumområder hindrer gode levekår. Mer enn halvparten av verdens befolkning bor nå i byer, og andelen kommer til å fortsette å øke. Mange byer vokser fortere enn tilbudet av arbeidsplasser og boliger.

 

12. Ansvarlig forbruk og produksjon

Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. Bærekraftig produksjon innebærer å minske ressursbruk, miljøødeleggelse og klimagassutslipp når vi lager en vare. På sikt vil dette føre til økonomisk vekst, begrense klimaendringer og øke menneskers livskvalitet. For å presse bedrifter til å produsere bærekraftig, kan staten blant annet innføre lover og avgifter, og investere i miljøvennlig teknologi. I dag forbruker vi mer enn hva som er miljømessig bærekraftig, så for å sikre gode levekår for nåværende og fremtidige generasjoner må også hver enkelt forbruker endre livsstil.
 

13. Stoppe klimaendringene

Klimaendringer er et globalt spørsmål som også krever globale løsninger. I tillegg til å kutte i utslipp og fange og lagre CO2, må det satses langt mer på fornybar energi og annen ren energi. Dersom temperaturen stiger mer enn to grader, vil klimaendringene bli ukontrollerbare. Derfor må vi handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

 

14. Liv under vann

Det er verdenshavene – deres temperatur, kjemi, strømninger og liv –som driver de globale systemene som gjør det mulig for mennesker å leve på jorda. Både regn, drikkevann, været, klimaet, mye av maten vår og til og med lufta vi puster inn er til syvende og sist regulert av havet. Derfor må vi bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

 

15. Liv på land

Skogen dekker 30 prosent av jordas overflate, og over 80 prosent av alle dyr, planter og insekter som lever på land, bor i skogen. Skogen gir mat og ly, bekjemper klimaendringer, tar vare på det biologiske mangfoldet, og er hjemmet til mange urfolk. Avskoging og ørkenspredning er store utfordringer når det gjelder å skape bærekraftig utvikling, og gjør blant annet de menneskene som er avhengig av skogen mer utsatt for fattigdom. Derfor må vi beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning og stanse og reversere landforringelse, samt stanse tap av artsmangfold.

 

16. Fred og rettferdighet

Fred er en forutsetning for å skape bærekraftig utvikling. Under konflikter mister mange tilgang til offentlige tjenester, det blir vanskelig å drive sterke statlige institusjoner. Derfor må vi fremme fredelige og inkluderende samfunn, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer.

 

17. Samarbeide for å nå målene

For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling. Derfor må vi styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.

 

FN

De forente nasjoner (FN) er en internasjonal organisasjon etablert i 1945, som jobber for fred og sikkerhet og for å utvikle vennskapelige relasjoner. I tillegg jobber også FN innen internasjonal rett, økonomisk utvikling og utvikling av menneskerettigheter.

Du kan lese mer om FNs bærekraftsmål og alle delmålene her.

 

Kilder: FN og Unicef